Statut
Centra aplikované matematiky

jako organizační jednotky na úrovni oddělení KMA

(schváleno vědeckou radou FAV 1. 11. 2000)


 • Pracoviště KMA s názvem "Centrum aplikované matematiky" (dále jen "Centrum", ve zkratce CAM) je vědeckým pracovištěm, které se podílí v omezené míře na pedagogické činnosti.


 • "Centrum" zřizuje a ruší vedoucí KMA.


 • Vedoucího "Centra" jmenuje a odvolává vedoucí KMA po projednání v kolegiu děkana.


 • O vzniku, změně a skončení pracovního poměru pracovníků "Centra" rozhoduje, na návrh vedoucího "Centra" a doporučení vedoucího KMA, děkan FAV.


 • Financování "Centra" je uskutečňováno prostřednictvím výzkumného záměru KMA "Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání". O výši těchto prostředků rozhoduje vedoucí výzkumného záměru po projednání s vedoucím "Centra". Finanční prostředky jsou převáděny na speciálně zřízený podúčet. Dispozice nakládat s financemi na tomto podúčtu má vedoucí "Centra".


 • Další záležitosti týkající se činnosti "Centra", které neřeší tento statut, podléhají statutu FAV.


 • V Plzni, dne 1. 11. 2000

  Prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
  vedoucí výzkumného záměru KMA

  Prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
  vedoucí "Centra aplikované matematiky"

  Prof.RNDr. Stanislav Míka,CSc.
  vedoucí KMA

  Doc.RNDr. František Ježek, CSc.
  děkan FAV

   


  Home


  Statut

  Vědecký program