Oponentský posudek - Ivan Straškraba, 1999

Projekt se zabývá řadou aktuálních problémů současné aplikované matematiky a matematické analýzy, které vesměs mají vazbu na jiné vědní obory (fyzika materiálů, termodynamika, biologie, ekologie atd.). Z hlediska matematické analýzy se jedná o náročné, často silně nelineární úlohy, formulované ve tvaru obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic s hraničními podmínkami, či variačních nerovnic. Z průběžné zprávy, přiložených prací a dalších materiálů je patrné, že tým pod vedením prof. Drábka vyvíjí rozsáhlou aktivitu ve všech bodech projektu a průběžně plní plánovaný program výzkumu. Také prezentační aktivita řešitelů je na pozoruhodné úrovni, jak je vidět z pozvání a účasti na významných vědeckých setkáních. To, že vznikly poněkud vyšší cestovní náklady, než bylo původně plánováno, zcela odpovídá intenzitě komunikace Centra s vnějším odborným prostředím. I ostatní přidělené finanční prostředky se zdají být využity racionálně.

Publikace vzniklé při řešení projektu obsahují hodnotné nové výsledky a mají velmi dobrou profesionální úroveň. Řada z těchto prací je motivována problémy z praxe a výsledky budou nepochybně mít další pozitivní dopady v aplikovaném výzkumu a vývoji. Za všechny bych rád zmínil práce P. Drábka týkající se p-Laplaciánu, M. Kučery a J. Eisnera z teorie bifurkací systémů reakce-difuze a dále práce G. Holubové, týkající se kmitání visutých mostů.

Jako další konkrétní fakt, který podle mého názoru stojí za zvláštní pozornost, bych rád označil množství provedených numerických experimentů, které doprovázení a většinou předcházejí teoretický výzkum a jsou pro něj silnou motivací, jak je tomu i v tomto případě. To, že tento projekt přivádí do přímého kontaktu výzkumníky z obou těchto pólů, považuji za velmi důležité pro pracoviště univerzitního typu, jako je ZČU. Mladí pracovníci tak jsou od počátku vedeni ke snaze po univerzálnější odborné komunikaci než v kruhu úzce zaměřených odborníků zabývajících se např. jedním typem rovnic. Dává se tak šance čerstvým zájemcům o další odborný růst naučit se široké spektrum technik, které v pozdější fázi kariéry obohatí jejich přístup ke konkrétním úlohám, jež mohou pocházet z nejrůznějších vědních disciplín.

Závěrem bych chtěl říci, že se domnívám, že cíle formulované ve smlouvě o řešení projektu jsou poctivě naplňovány a že považuji práci na tomto projektu za skvělou školu týmové práce v základním a aplikovaném výzkumu. Rozhodně doporučuji, aby tento projekt byl dále podporován mimo jiné s cílem dobudovat toto pracoviště tak, aby se stalo trvalou součástí činnosti v základním a aplikovaném výzkumu na ZČU.

V Praze, 23. listopadu 1999

Mgr. Ivan Straškraba, CSc.
Matematický ústav AV ČR
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa