Oponentský posudek - Jiří Neustupa, 1998

Dlouhodobý záměr projektu, kterým je zřejmě konstituce špičkového vědeckého pracovište v oboru aplikované matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni, považuji za zcela správný a plně jej podporuji. K tomu mě vede zejména:
  • srovnání se situací ve vyspělých státech, kde velmi dobré vědecké týmy zabývající se aplikovanou matematikou pracují na univerzitách strovnatelných svojí velikostí i zaměřením se Západočeskou univerzitou,
  • specifické postavení Plzně se svojí průmyslovou i vědecko-výzkumnou tradicí,
  • příznivá personální situace na Západočeské univerzitě, která je dána přítomností známých osobností v oblasti aplikované matematiky, jako jsou například prof. Drábek a prof. Mika a
  • tradiční úzkou spoluprací mezi matematickým pracovištěm na Západočeské univerzitě a Matematickým ústavem AV ČR, reprezentovaným zde například dr. Kučerou a prof. Kufnerem.
Navržený program je zcela logicky zaměřen na matematické modelování problémů mechaniky kontinua, na vývoj matematického aparátu potřebného ke kvalitativní analýze matematických modelů (zde se jedná zejména o aparát funkcionální analýzy a teorie parciálních direrenciálních rovnic) a v neposlední řadě i na analýzu a realizaci numerického řešení souvisejících úloh.

Vzhledem k tomu, že projekt je řešen zatím pouze jeden rok, není možné očekávat mnoho finálních výsledků. Chtěl bych na tomto místě vyjádřit toto své mínění: Dnešní aplikovaná matematika je vědeckou disciplínou, na jejímž rozvoji se kolektivně podílí stovky vědeckých pracovišť na celém světě. Pracoviště se navzájem ovlivňují, jejich výsledky se prolínají, a aplikovaná matematika je k řešení technických i jiných problémů používána jako celek. Nemá tedy valného smyslu si klást otázku o praktické využitelnosti každého jednotlivého výsledku, který je v aplikované matematice dosažen. Naopak, je třeba kladně hodnotit, stane-li se jednotlivý výsledek součástí rozsáhlejší teorie nebo metody, která může být jako celek dříve nebo později užitečná v jiných oborech. Hodnotíme-li z tohoto hlediska výsledky dosažené v Centru aplikované matematiky za první rok jeho existence, pak můžeme konstatovat, že tyto výsledky představují nezanedbatelný příspěvek k rozvoji aplikované matematiky a jsou mezinárodní vědeckou komunitou vysoce ceněny. Dokladem toho je množství pozvání k přednáškám na mezinárodní konference a semináře a ohlas na tyto přednášky. Výsledné publikace jsou vzhledem k delším lhůtám v prestižních mezinárodních časopisech zatím vesměs v recenzním řízení.

Dílčích cílů, stanovených pro první rok řešení projektu, bylo bezesporu dosaženo. Pozornost zaslouží zejména výsledky týkající se bifurkací pro systémy typu reakce-difuze se skákajícími nelinearitami, možností časově periodických oscilací u visutých mostů a dále celá řada výsledků o spektrální teorii nelineárních operátorů a Fredholmově alternativě pro nelineární operátory. Na práci se velmi pozitivně projevuje spolupráce kolektivu ze Západočeské univerzity v Plzni (reprezentovaného především prof. Drábkem) se skupinou vědeckých pracovníků z Matematického ústavu AV ČR (zastoupeného zejména dr. Kučerou).

Jak jsem se již zmínil v tomto posudku, nepovažuji za účelné se vyjadřovat k praktické využitelnosti každého jednotlivého výsledku dosaženého v rámci řešení projektu. (I když například o využitelnosti výsledků o oscilacích visutého mostu nebo nestacionárním proudění nestlačielné tekutiny v symetricky poddajném kanálu simulujícím tepnu není třeba pochybovat.) Matematika, a to i ta, která je zvána aplikovanou, je teoretická věda a jejími hlavními výstupy jsou publikace a přednášky na konferencích a seminářích. Takových výstupů vznikl za první rok řešení projektu evidentně dostatečný počet. Dalším posláním aplikované matematiky je vytvářet prostředí, ve kterém se současně s významnými matematickými výsledky rodí i zcela konkrétní aplikace v jiných oborech. Rovněž z tohoto hlediska je zřejmé, že výzkum v Centru aplikované matematiky se ubírá dobrou cestou.

Odborná úroveň projektu je vysoká a je garantována zejména prof. Drábkem a dr. Kučerou. V řadě bodů, které jsou v rámci projektu řešeny, se projevuje, že zmínění pracovníci mají s jejich řešením dlouholeté zkušenosti a patří k mezinárodně vysoce uznávaným odborníkům. Vynaložení finančních prostředků považuji za účelné. Bez pracovních stanic se dnešní špičkové pracoviště aplikované matematiky již neobejde a bez osobních kontaktů se světem rovněž ne. Nákup pracovních stanic s příslušenstvím i výdaje za cestovné jsou zřejmě přiměřené rozsahu projektu. Výdaje na mzdy se také zdají být přiměřené, zejména vezmeme-li v úvahu, že na projektu se podílí řada pracovníků svým 100%-ním pracovním úvazkem.

Z výše uvedených důvodů doporučuji, aby v projektu bylo v příštích letech pokračováno.

V Praze, 2. prosince 1998

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
Strojní fakulta ČVUT
Ústav technické matematiky
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa