Oponentský posudek - Jiří Neustupa, 2000

1. Průběh a výsledky řešení projektu.

Projekt byl realizován na Západočeské univerzitě v Plzni v letech 1998--2000. V této době se podařilo konzolidovat tým řešitelů. Skladba týmu je z hlediska aktuálních potřeb i další perspektivy velmi výhodná: jako vůdčí osobnosti zde působí dva zkušení a mezinárodně uznávaní odborníci prof. P.Drábek a doc. M.Kučera a pod jejich odborným vedením v Centru aplikované matematiky pracuje a vědecky vyspívá celá řada mladších vědeckých pracovní ků.

Vědecká činnost Centra aplikované matematiky byla rozvíjena v rámci výzkumného záměru MŠMT ``Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání'' č. MŠM 235200001. Konkrétně byla orientována na matematické modelování různých stavů a procesů, často se vyskytujících v přírodě i technických aplikacích. Matematické modely byly vesměs založeny na nelineárních diferenciálních rovnicích a jejich soustavách. Značná pozornost byla věnována analýze pří slušných modelů, nicméně opomíjeny nebyly ani otázky související s možnostmi získání řešení pomocí vhodných numerických metod. Orientace na analýzu matematických modelů je pochopitelná, neboť se většinou jedná o modely poměrně nové a složité, jejichž kvalitativní teorie se teprve rozvíjí. Je třeba ocenit, že pracovníci Centra aplikované matematiky k rozvoji teorie matematických modelů, kterými se zabývali, přispěli a stále přispívají skutečně podstatnou měrou. Jejich výsledky nacházejí odezvu u nás i ve světě, o čemž svědčí množství zvaných přednášek a prezentací na různých mezinárodních konferencích i našich a zahraničních univerzitách. Konkrétními oblastmi matematické analýzy, které byly v Centru aplikované matematiky v minulých třech letech intenzivně rozvíjeny, jsou zejména variační a topologické metody pro nelineární parciální diferenciální rovnice (například rovnice, obsahujícítzv. operátor `p--laplacián'), dynamické systémy a otázky související s jejich řešitelností, případně násobností řešení, stabilitou a bifurkacemi řešení, degenerované a singulární úlohy pro eliptické diferenciální rovnice a v neposlední řadě i variační nerovnice a inkluze a stabilita i bifurkace jejich řešení. Podobná problematika je studována na řadě vědeckých pracovištích u nás i v zahraničí a tvoří podstatu mnoha matematických modelů použí vaných v přírodních vědách i v technice. V oblasti rozvoje numerických metod byly například studovány a sestavovány paralelní algoritmy pro řešení kontaktních úloh a dále byly vyvíjeny numerické metody pro řešení nelineárních problémů mechaniky tekutin.

Celkově lze konstatovat, že pracovníci Centra aplikované matematiky byli velmi aktivní a kvalitou, množstvím i ohlasem svých vědeckých výsledků vyhověli záměrům projektu.

2. Postavení pracoviště ve struktuře vysoké školy.

Myšlenku vybudovat Centrum aplikované matematiky jako vědecké pracoviště, jehož pracovníci se budou částečně podí let na výuce, považuji za velmi užitečnou. Velkým problémem současného stavu v naší zemi je totiž na jedné straně formální a v mnoha případech i faktická odtrženost akademie věd a jejích pracovníků od vysokých škol a výuky studentů a na druhé straně existence mnoha kateder (můžeme konkrétně mluvit o katedrách matematiky) na vysokých školách, jejichž učitelé mají pedagogické úvazky pohybující se v rozmezí 14--20 hodin týdně. Takoví učitelé nemohou plnohodnotně vědecky pracovat a být rovnocennými partnery svých kolegů například z Německa nebo Francie, kde jsou pedagogické úvazky přibližně poloviční. Jedním, a možná nejlepším, ze způsobů, jak se dostat z této situace, v ostatním světě zcela nepochopitelné a odstrašující, je budovánív\v edeckých pracovišť na vysokých školách. Tato pracoviště mohou působit při některých katedrách a mohou v nich pod vedením ``starších'' a renomovaných odborníků (jako například zmínění prof. Drábek a doc. Kučera) nalézt přijatelné podmínky pro vědeckou i pedagogickou práci a svůj vlastní rozvoj i mladší, schopní učitelé. Centrum aplikované matematiky a způsob, jakým je organicky začleněno do vysoké školy, se mi jeví jako názorný a potřebný příklad takového moderního vědeckého pracoviště.

3. Složení řešitelského týmu, migrace a odborný vývoj členů týmu.

Prof. Drábkovi a doc. Kučerovi se evidentně podařilo soustředit okolo sebe skupinu mladých a velmi schopných vědeckých pracovní ků. Někteří z těchto pracovníků již získali vědecký titul Ph.D., všichni ostatní jsou zapojeni do doktorandského studia a připravují své disertační práce. Doc. Kučerovi, který pracuje na plný úvazek v Matematickém ústavu AV ČR, je známým odborníkem v oblasti nelineární analýzy a o jeho vědeckých kvalitách není nejmenších pochyb, působení v Centru aplikované matematiky umožnilo získat i požadovanou pedagogickou praxi a habilitovat se. Doc. Kučera má všechny předpoklady být jmenován co nejdříve vysokoškolským profesorem. Jak je patrné ze závěrečné zprávy o řešení projektu, tým řešitelů projektu je aktuálně doplňován o čerstvé absolventy vysoké školy.

4. Úroveň a využití technického a přístrojového vybavení, pořízeného z prostředků na řešení projektu

Investiční finanční prostředky, poskytnuté na řešení projektu, byly dle očekávání použity předevší m na vybavení pracoviště moderní výpočetní technikou. Tím je míněn jak hardware (pracovní stanice a příslušenství), tak i software (programové vybavení). Bez takového vybavení je dnes činnost vědeckého pracoviště, a to zejména matematického, které má ve svém programu rozvíjení algoritmů a numerických metod, zcela nemyslitelná. Dle údajů, uvedených v závěrečné zprávě, lze soudit, že finanční prostředky byly rozděleny na nákup hardware a software adekvátním způsobem a Centrum aplikované matematiky tak disponuje celkem slušnou výpočetní technikou. Chtěl bych se na tomto místě znovu zmínit o tom, že propojení vědeckého pracoviště Centrum aplikované matematiky a Katedry matematiky se ukazuje z mnoha důvodů jako výhodné -- mimo jiné i proto, že umožňuje sdružit finanční prostředky na nákup některých dražších zařízení.

5. Postup a metody práce při řešení a výsledky výzkumného programu projektu.

Jak již bylo zmíněno, řešitelé projektu dosáhli celé řady cenných vědeckých výsledků. Výstupy jejich činnosti mají zejména formu publikací v odborné literatuře a přednášek nebo sdělení na vědeckých konferencích. Z vědeckých výsledků lze vyzdvihnout práce P.Drábka o bifurkacích řešení nelineárních eliptických rovnic, o rovnicích s $p$--laplaciánem a bifurkacích řešení rovnic popisujících například chování mostů (společně s G.Holubovou), práce M.Kučery a J.Eisnera o bifurkacích řešení problémů typu reakce--difuze a o bifurkacích řešení variačních nerovnic a inkluzí obecně, práce P.Girga o Neumannově a periodickém okrajovém problému pro kvazilineární obyčejné diferenciálnírovnice a sérii článků E.Rohana o numerické simulaci některých procesů ve spojitých médiích, například svalech.

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že značný mezinárodní ohlasu, projevený například zvanými přednáškami na významné konference nebo zahraniční univerzity, získaly především výsledky P.Drábka, M.Kučery a J.Eisnera.

6. Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu.

Cílem vědeckého pracoviště typu Centra aplikované matematiky jistě není pouze zajišt'ovat matematický servis pro ostatní v ědecké instituce. Přenos a zprostředkování výsledků a metod aplikované matematiky pro místní vědecko--výzkumnou základnu samozřejmě patří k poslání každého matematického pracoviště, hlásícího se k aplikacím. Takovou funkci, a znovu opakuji, že dle mého názoru nikoliv jedinou, je však dlouhodobě schopno plnit pouze pracoviště, jehož členové se sami aktivně podílejí na rozvoji aplikované matematiky. Díky rozvoji informačních technologií jsou dnes světová pracoviště aplikované matematiky více propojena horizontálně a na většině problémů se pracuje na mnoha místech současně. Za úspěch pracoviště je pokládáno, jestliže se jeho výsledky stanou součástí obecnější a komplexnější teorie nebo metody, která je pak kdekoliv na světě aplikována, aniž o tom všichni, kdo se podí leli na jejím vývoji, vůbec vědí.

Z tohoto hlediska je možné opět vysoce hodnotit práce P.Drábka, M.Kučery a J.Eisnera o bifurkacích řešení diferenciální ch rovnic a nerovnic. Tyto práce nejsou pouze toho charakteru, že potvrzují to, co se zhruba očekává, ale naopak poskytují kvalitativně nové informace například o možnostech chování některých biologických systémů. Numerické metody jistě budou někde na světě následovat, ale kvalitativní informace například o destabilizujícím účinku jednostranných okrajových podmínek jsou zcela nové a velmi cenné.

Řešitelé projektu ``Centrum aplikované matematiky'' sledují linii matematický model--jeho analýza--numerické metody--aplikace. V současné fázi rozvoje Centra numerické matematiky je patrně více pozornosti věnováno tvorbě a analýze matematických modelů. V neposlední řadě je to jistě i důsledek orientace a zkušeností vedoucích osobností centra. Dle zaměření mladších pracovníků je však možné předvídat, že v blízké budoucnosti se tě\v ziště může výrazně posunout směrem k numerickým metodám a konkrétním aplikacím. (Například G.Holubová -- chování a vibrace mostů, E.Nečesal -- vlastnosti nosní ků, A.Matas -- tlumené kyvadlo, J.Frisch -- proudění krve, M.Brandner -- proudění mísících se tekutin.)

Celkově je možné konstatovat, že zaměření Centra aplikované matematiky je v souladu se zaměřením pracovišt' aplikované matematiky na našich i zahraničních univerzitách, které jsou svou velikostí a orientací srovnatelné se Západočeskou univerzitou. Vědecké výsledky centra (a to i ty, které jsou teoretičtějšího charakteru) jsou vítaným příspěvkem k rozvoji aplikované matematiky jako takové. Ač již dnes se může centrum vykázat některými zcela aplikabilními výsledky, jejich počet a kvalita se z důvodů, zmí něných v předcházejícím odstavci, v budoucnu zřejmě bude zvětšovat.

7. Účelnost využití finančních prostředků.

Jak již bylo zmíněno v odstavci 4, investiční prostředky byly vynaloženy účelně a logicky na vybavení pracoviště moderní výpočetní technikou. Rovněž využití dalších finančních prostředků, přidělených na řešení projektu, se jeví jako přiměřené rozsahu a cí lům projektu i prezentovaným výsledkům.

8. Perspektiva další výzkumné činnosti pracoviště.

Předpokládám, že MŠMT nebo Západočeská univerzita naleznou finanční zdroje, které umožní další existenci Centra aplikované matematiky. Jeho zánik bych považoval za velkou ztrátu pro Fakultu aplikované matematiky i celou Západočeskou univerzitu. Centrum poskytuje dobrou možnost a perspektivu kombinovat vědeckou a pedagogickou práci zejména pro jeho mladší pracovníky a je otázkou, zda by se je bez této možnosti podařilo na vysoké škole udržet.

Skupina pracovníků centra má dobrou vědeckou perspektivu a její složení i zaměření poskytuje záruku, že centrum bude i v budoucnu produkovat slušné vědecké výsledky a bude ví taným partnerem jak pro naše i zahraniční pracoviště aplikované matematiky na jedné straně, tak i pro ostatní vědecká pracoviště, která budou mít zájem o aplikaci matematických metod na druhé straně. Jak už jsem se zmínil v úvodu tohoto hodnocení, složení týmu řešitelů projektu, se zkušenějšími pracovníky orientovanými zejména na analýzu a jejich mladšími kolegy orientovanými více na konkrétní aplikace, považuji za téměř optimální.

Bouřlivý rozvoj výpočetní techniky, kterého jsme v  dnešní době svědky, umožňuje simulovat stále více stavů i procesů na počítačích. Konstrukce nových strojů, výroba nových materiálů, apod., se bez takových simulací v budoucnu neobejdou. Počítačové simulace však potřebují adekvátní matematické modely, znalost jejich kvalitativních vlastností a rovněž fungují cí numerické metody. To vše vyžaduje investice a mnoho práce. Dle mého názoru se však těžiště v oblasti získávání informací o chování konkrétních systémů bude stále více posunovat od experimentů a měření k počítačovým simulacím a plzeňský region, se svojí velkou vědecko--výzkumnou i průmyslovou tradicí (a věřme, že i s neméně významnou perspektivou), se bez specializovaného pracoviště aplikované matematiky neobejde.

9. Závěr.

Z výše uvedených důvodů hodnotím dosavadní činnost řešitelů projektu, zaměřenou na vybudování a rozvoj Centra aplikované matematiky, velmi kladně. Rovněž doporučuji, aby v projektu bylo pokračováno.

V Praze, 5. prosince 2000

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
Strojní fakulta ČVUT
Ústav technické matematiky
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa