Oponentský posudek - Oldřich John, 1999

a) Průběh a výsledky řešení projektu. Řešitel a spoluřešitelé pracovali v posuzovaném období velmi intensivně a získali kvalitní výsledky. Na základě pečlivého uvážení bylo zdokonaleno počítačové vybavení řešitelského týmu (z prostředků Fakulty aplikovaných věd), což umožnilo provádění náročných numerických experimentů. Lze říci bez nadsázky, že během období, jehož se průběžná zpráva týká, bylo dosaženo ještě hlubší provázanosti trojice model-teorie-numerické výpočty a byl tak proveden podstatný krok k naplnění záměru projektu. Za velmi pozitivní rys považuji mimo jiné i věkové rozvrstvení spoluřešitelů - vedle výsledků renomovaných matematiků se ve zprávě setkáváme i s nadějnou participací těch, kteří absolvovali studium teprve nedávno. To má samozřejmě nedocenitelný význam pro budoucnost.

Chtěl bych dále vyzdvihnout interaktivní charakter projektu - v jeho rámci bylo uspořádáno několik seminářů a škol (3 akce s mezinárodní účastí), na jejichž práci se podíleli špičkoví matematici z České republiky i ze zahraničí. Z projektových prostředků byla přijata řada hostí. Účastníkům projektu byl částečně financován pobyt na stážích a konferencích. I to se odrazilo na kvalitě realizace - stačí si povšimnout v seznamu prací, na kolika z nich jsou uvedeni vynikající zahraniční matematici jako spoluautoři.

b) Splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou. Na tuto formulaci lze v projektech, zaměřených k matematice, odpovědět velice obtížně, neboť v dobře vedeném matematickém bádání se za dosaženým stavem okamžitě objeví další horizont, který je ještě zajímavější, než předcházející a který vyžaduje ještě větší úsilí. Nemohu tedy posuzovat stav projektu jinak, než z tohoto hlediska, a musím pak říci, že příspěvek současné etapy projektu je počtem i kvalitou publikovaných i do tisku přijatých prací pozoruhodný.

c) Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu. Vedle kvalitních teoretických článků je v seznamu řada prací, které mají motivaci fyzikální či biologickou. Matematické modely, vycházející z této motivace, jsou potom opracovávány originálními matematickými metodami. Důraz je kladen i na výpočetní stánku věci - byly získány a teoreticky vyhodnoceny výsledky složitých a velmi náročných numerických experimentů.

d) Odborná úroveň projektu. K některým pracem mám bližší vztah, neboť jsem byl jejich oponentem, s některými jsem se mohl seznámit na seminářích, kde byly referovány. V obou těchto případech jsem nabyl dojmu, že mají vynikající odbornou úroveň. Uvedu v této souvisloti práce P. Drábka, týkající se p-Laplaciánu, M. Kučery a J. Eisnera z teorie bifurkací variačních nerovnic a inkluzí, dále práce G. Holubové, týkající se matematických modelů visutých mostů. Práce ostatních autorů znám méně - problematika, kterou se zabývají, se mi však její z teoretického i aplikačního hlediska jako velice zajímavá.

e) Účelnost vynaložených prostředků. Ze zprávy plyne, že rozpočet na posuzované období nebyl překročen. Drobné přesuny, o kterých se píše ve zprávě, byly provedeny za účelem lepšího využití peněz směrem k naplnění záměru projektu. Získání investičních peněz z jiného zdroje k zakoupení tří pracovních stanic ovlivnilo podle mého soudu práci na projektu jednoznačně kladně. (Možnost realizace větších a průkaznějších numerických experimentů.)

V Praze, 19. listopadu 1999

Doc. RNDr. Oldřich John, CSc.
Univerzita Karlova (MFF)
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa