Oponentský posudek - Zdeněk Dostál, 1998

a) Průběh a výsledky řešení projeku. Průběh řešení projektu probíhal podle mého názoru oponenta v souladu se stručným, ale výstižně formulovaným programem projektu, který je součástí předložené zprávy. V souladu s plánem bylo také pořízeno technické a přístrojové vybavení (podrobná specifikace v bodě d) přiložené zprávy). Z investičních prostředků přesunutých z OON byla pořízena odborná literatura nezbytná pro práci na projektu.

Členové týmu získali nové výsledky v nelineární analýze, které přednesli v řadě odborných přednášek, a připravili časopisecké publikace, z nichž některé již byly přijaty do tisku. Seznam těchto aktivit je v části f) posuzované zprávy. V rámci projektu byl připraven mezinárodní Seminář z diferenciálních rovnic, na kterém byly rovněž prezentovány výsledky členů řešitelského týmu. Sborník ze semináře vyjde v nakladatelství Chapman a Hall (Velká Británie). Členové týmu také uspořádali celostátní Mezinárodní setkání doktorandů v Perninku, z něhož bude rovněž vydán sborník.

b) Splnění dílčích cílů řešení projektu. Členové týmu získali hned v prvním roce původní výsledky prakticky ve všech oblastech specifikovaných v projektu. Své výsledky dotáhli až do publikací, takže mohou vykázat poměrně rozsáhlou publikační činnost. Kromě rozsáhlé přednáškové činnosti připravili asi 12 (!) časopiseckých publikací, z nichž 2 již byly přijaty k publikaci. I když velký podíl na těchto výsledcích má vědecká aktivita vedoucího týmu, na výsledcích se přiměřeně podíleli i mladší členové týmu, zejména J. Eisner, P. Girg, G. Holubová-Tajčová a E. Rohan. J. Eisner úspěšně obhájil doktorandskou disertační práci na téma Bifurcation for reaction-diffusion systems with conditions given by inclusions.

c) Využitelnost a využití výsledků na řešení projektu. Dosažené výsledky umožňují lépe pochopit strukturu studovaných problémů, které jsou motivovány technickou praxí. Bezprostřední využitelnost mají zejména výsledky týkající se dynamicky nestalčitelných tekutin a biomechaniky, včetně matematického modelu popisujícího nestacionární jednorozměrné proudění v symetricky poddajném kanálu. Řešitelé přitom spolupracovali s katedrou mechaniky FAV ZČU, Ústavem fyzikálního inženýrství a Urologickou klinikou v Olomouci.

d) Odborná úroveň projektu. Předložená zpráva představuje výsledky prvního roku velmi náročného a hodnotného výzkumného programu. Podle názoru oponenta bylo dosaženo výsledků vysoké mezinárodní úrovně, jak o tom svědčí struktura publikací i rychlé přijetí dvou příspěvků v renomovaných časopisech (Proc. Amer. Math. Society; Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications). Vysoké ocenění si zaslouží široký záběr výzkumu a přiměřené zapojení mladých pracovníků do hodnotných publikačních aktivit.

e) Účelnost využití finančních prostředků. Podle názoru oponenta byly prostředky využity účelně a v souladu s plánem. Prostředky byly doplněny dalšími zdroji, zejména zahraničních hostitelů. Pro oponenta je potěšující vidět i 100%ní osobní příplatek u výzkumných pracovníků, kteří dosahují špičkových výsledků.

Ostrava, 30. listopadu 1998

Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, CSc.
VŠB - Technická unverzita Ostrava
FEI, katedra aplikované matematiky
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa