Oponentský posudek - Josef Daněček, 2000

1. Průběh a výsledky řešení projektu.

Zřízení výzkumného pracoviště "Centrum aplikované matematiky" (CAM) na Západočeské univerzitě v Plzni v letech 1998--2000 se mi jeví jako velmi koncepční záležitost, která zapadá do současných trendů řešení problematiky spojení hlubokých výsledků teorie nelineárních diferenciálních rovnic, variačních nerovnic a váhových Sobolevových prostorů s modely popisujícími jevy v přírodních vědách a technické praxi.

Práce, které řešitelský tým předložil, jsou na kvalitní mezinárodní úrovni, o čemž svědčí publikování dosažených výsledků v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na mezinárodních konferencích a seminářích a velmi rozvinutá spolupráce s našimi i zahraničními univerzitami.

Rovněž je nutno zdůraznit propojení tvorby modelu, teoretického zpracování vytvořeného modelu a v konečné fázi numerického řešení problému. Ukázalo se, že pracovníci centra jsou schopni tento náročný úkol úspěšně zvládnout.

2. Postavení pracoviště ve struktuře vysoké školy.

Postavení CAM jako vědeckého pracoviště v rámci Fakulty aplikovaných věd je podle mého názoru ideálním skloubením vědy, aplikačního výzkumu a pedagogického procesu na fakultě. Vědecké výsledky výzkumu se mohou z tohoto pracoviště snadno přenášet jak pro výuku doktorandů na fakultě, tak v neposlední řadě kladně ovlivňují tvůrčí činnost jiných kateder a pracovišť.

Další výhodou centra je i výchova mladých nadaných lidí k pedagogické práci (částečné pedagogické úvazky) zkušenými staršími pracovníky fakulty. Toto pracoviště nesvazuje mladé pracovníky vysokým pedagogickým zatížením, ale umožňuje jim kvalitní vědecký růst, což je v počáteční fázi vývoje mladého člověka nejpodstatnější. Zároveň jim umožňuje získat patřičné pedagogické zkušenosti a v dalším svém vývoji se mohou rozhodnout, které oblasti se budou intenzivněji věnovat.

3. Složení řešitelského týmu, migrace a odborný vývoj členů týmu.

Řešitelem CAM je renomovaný odborník v teorii nelineárních diferenciálních rovnic prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., a jeho spolupracovníkem je doc. RNDr. Milan Kučera, DrSc., z MÚ ČAV, odborník na nelineární funkcionální analýzu. Pod vedením těchto tvůčích osobností se vytvořil tým mladých vědeckých pracovníků, z nichž někteří dokončili doktorandské studium a řada z nich je před dokončením tohoto studia.

4. Úroveň a využití technického a přístrojového vybavení, pořízeného z prostředků na řešení projektu

Z předložené zprávy nelze zcela kompetentně posoudit úroveň technického a přístrojového vybavení, ale ze zkušenosti možno říci, že finanční prostředky přidělené na tuto položku nedosahují potřebné výše. Využití počítačového vybavení z hlediska řešených úkolů je zcela zřejmé.

5. Postup a metody práce při řešení a výsledky výzkumného programu projektu.

Jak už bylo řečeno dříve, směr a metody výzkumu určují v CAM zkušení vědečtí pracovníci a jak je vidět ze závěrečné zprávy o řešení projektu, předložené výsledky mají jak národní, tak mezinárodní ohlas - zvané přednášky, společné publikace s pracovníky zahraničních univerzit, účast na řešení tří grantových projektů GA ČR, atd. Z těchto nesporných faktů plyne, že metody a postupy vedoucích pracovníků jsou správné.

6. Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu.

Propojenost kvalitativní analýzy nelineárních diferenciálních rovnic, variačních nerovnic modelujících procesy reálného světa s výstupem v podobě návrhu numerického řešení a jeho realizace na počítači, se jeví jako vhodné řešení problematiky aplikací matematiky v technických (pružnost a pevnost, mechanika kontinua) a přírodních vědách (biologie, ekologie).

Využitelnost teoretičtějších výsledků (P.Drábek, M.Kučera, J.Eisner) je vidět ze seznamu prací mladé části vědeckého týmu (např. G.Holubová, E.Nečesal, A.Matas, J.Frisch, M.Brandner) a navíc z praxe je známo, že špatné znalosti o kvalitativním chování řešení diferenciálních rovnic nebo jejich systémů mohou vést až ke kolapsu numerického výpočtu.

Dále je vidět patrná účast na konferencích a seminářích, jak domácích, tak zahraničních, a tento fakt bude určitě v budoucnu přinášet nesporný efekt v jejich eventuální pedagogické praxi, ale také přispěje k tomu, že tito mladí pracovníci budou lépe připraveni prosazovat nutnost podpory rozvoje vědy a výzkumu.

7. Účelnost využití finančních prostředků.

Ze všech výše uvedených konstatování zcela jednoznačně plyne, že finanční prostředky vynaložené na tento projekt byly využity ve prospěch mladé generace vědeckých pracovníků a to je podle mého názoru nejlepší investicí do budoucnosti.

8. Perspektiva další výzkumné činnosti pracoviště.

Věřím, že kompetentní instituce, tj. MŠMT, Západočeská univerzita a v neposlední řadě i plzeňský region najdou dostatek finančních prostředků na podporu aplikované matematiky na FAV, neboť stávající vědecký tým doplňovaný průběžně dalšími mladými adepty vědecké práce se jeví velmi perspektivní a bylo by jistě neodpustitelnou chybou tento dobře nastartovaný vývoj přibrzdit nebo dokonce ukončit.

9. Závěr.

Z předešlého vyplývá zcela jednoznačné doporučení, aby vědecký tým vedený prof. P. Drábkem pokračoval v započatém projektu a aby eventuálně své aktivity v případě dostatečné finanční dotace ještě rozšířil.

V Brně, 11. prosince 2000

Doc. RNDr. Josef Daněček, CSc.
Fakulta stavební VUT Brno
Ústav matematiky
 


Home


Zprávy o činnosti

Zpráva 2000
Zpráva 1999
Zpráva 1998


Posudky 2000:
J. Neustupa
J. Daněček


Posudky 1999:
J. Neustupa
I. Straškraba
O. John


Posudky 1998:
Z. Dostál
J. Neustupa